Η Διοίκηση φροντίζει να διαβεβαιώνεται ότι η Πολιτική Ποιότητας:

περιλαμβάνει συνεχή δέσμευση για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ,

διαχέεται μέσα στην Εταιρεία και είναι σαφώς κατανοητή απ’ όλους.

Ο κύριος στόχος της πολιτικής της «ΑΝΤΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ» είναι να προσφέρει υπηρεσίες που :

 • είναι σύμφωνες με τα ισχύοντα θεσμικά κείμενα, τους κανονισμούς των Νηογνωμόνων και τις τεχνικές προδιαγραφές του πελάτη.

 • χαρακτηρίζονται από ποιότητα υλικών, τεχνική τελειότητα και συμμόρφωση με τους χρόνους παράδοσης.

 • περιλαμβάνουν μόνον υλικά που συμμορφώνονται στις ισχύουσες εναρμονισμένες Ευρωπαϊκές οδηγίες ασφάλειας για τον χρήστη.

 • εξασφαλίζουν την ικανοποίηση του πελάτη.

 • Ειδικότερα, η πολιτική της «ΑΝΤΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ» περιλαμβάνει :

 • προσφορά υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών που να συμμορφώνονται πλήρως με τις καθορισμένες από τον πελάτη απαιτήσεις και τους συμφωνημένους χρόνους παράδοσης, όπως αυτά ορίζονται στα συμβόλαια ή συμβάσεις, προσφέροντας συγχρόνως ένα καλό οικονομικό αποτέλεσμα στην ίδια, αλλά και στους πελάτες της.

 • συμμόρφωση των κατασκευών που προδιαγράφονται στις μελέτες της με την ισχύουσα Νομοθεσία και τα θεσπισμένα Ευρωπαϊκά και Εθνικά πρότυπα, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες των Νηογνωμόνων, του EUROSOLΑS κλπ, που αφορούν στην ποιότητα, την ασφάλεια & την τυχόν δυσμενή επιρροή στο περιβάλλον.

 • τη συνεχή βελτίωση των σχετικών με την ποιότητα λειτουργιών της, ώστε τα προϊόντα και οι Μελέτες της να θεωρούνται Υψηλής Ποιότητας στην Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή Αγορά.

 • τη συνεχή συνεργασία με τους πελάτες της, τους συνεργαζόμενους νηογνώμονες και τους εξωτερικούς συνεργάτες με στόχο την αναγνώριση / έγκριση των σχεδίων και την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των προϊόντων της.

 • την επιδίωξη συνεχούς εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης του εργαζόμενου δυναμικού της, ώστε να μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά του αποτελεσματικά και ποιοτικά. Επίσης, οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται ώστε να συμμετέχουν ενεργά και δημιουργικά στο στόχο της συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας και να συμβάλουν με κάθε εφικτό τρόπο στην ικανοποίηση του πελάτη.

Τρόπος Επίτευξης

 • Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, η Εταιρεία έχει εγκαταστήσει, λειτουργεί και βελτιώνει συνεχώς ένα Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας (ΣΔΠ), το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015.

 • Η ουσία του Συστήματος Ποιότητας είναι η συνειδητοποίηση από όλους τους εργαζόμενους στην Επιχείρηση ότι η Ποιότητα και το κόστος των υπηρεσιών της είναι αποτέλεσμα μιας σειράς Διαδικασιών που ακολουθεί συνειδητά ή ασυνείδητα.

 • Η σταθερότητα της παρεχόμενης ποιότητας, η συνεχής βελτίωσή της και η πρόληψη των ποιοτικών προβλημάτων δεν έρχονται μόνα τους. Προϋποθέτουν την εμπέδωση από τους εργαζόμενους και τον Συστηματικό έλεγχο αυτών των διαδικασιών σε κάθε επιμέρους φάση τους και ως σύνολο.

 • Ο τρόπος που χρησιμοποιεί για να ελέγξει αυτές τις διαδικασίες είναι:

v  Ο σαφής προσδιορισμός υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού, για κάθε διαδικασία ή μέρος αυτής.

v  Η γραπτή τεκμηρίωση του τρόπου με τον οποίο εκτελεί τις εργασίες (Εγχειρίδια ΣΔΠ, Σχέδια, Τεχνικές Οδηγίες, Τεχνικοί Φάκελοι, κλπ).

v  Ο ποιοτικός Έλεγχος κατά τη κατασκευή ηλεκτρ. Πινάκων, καθώς και κατά την εκτέλεση του κάθε Έργου και στην τελική παράδοση Μελέτης ή Έργου.

v  Η τήρηση γραπτών στοιχείων που να αποδεικνύουν την ποιότητα των Υπηρεσιών και Έργων της και την εφαρμογή των λειτουργιών του ΣΔΠ.

v  Η περιοδική επιτήρηση εφαρμογής των παραπάνω (μέσω της παρακολούθησης της ποιοτικής απόδοσης και των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων – Auditing).

v  Η διαδικασία του να μαθαίνει η «ΑΝΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ» από τα λάθη της, να φροντίζει συστηματικά να μην επαναλαμβάνονται (με διορθωτικές ενέργειες) και να βελτιώνει συνεχώς τις λειτουργίες της θέτοντας, παρακολουθώντας και επιτυγχάνοντας συγκεκριμένους στόχους βελτίωσης (με προληπτικές ενέργειες).